ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Настоящите общи условия уреждат отношенията между ИСАРА СТИЛ ЕООД и клиентите и ползвателите на сайта www.isarastyle.bg „ и онлайн магазина в него. Цялата информация, функционалност, дизайни и съдържание в сайта „www.isarastyle.bg „ е интелектуална и индустриална собственост на ИСАРА СТИЛ ЕООД и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други. Използването й без изричното предварително писмено съгласие на собственика е нарушение на закона.

За смисъла на настоящите общи условя правим следните уточнения:

“ДРУЖЕСТВОТО” – означава ИСАРА СТИЛ ЕООД със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, ул. “Сливница”, 98, с ЕИК 203721064
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.isarastyle.bg
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава електронният магазин находящ се на www.isarastyle.bg чрез който може да се закупуват избрани от сайта стоки през Интернет.
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице посетител на сайта.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОНЛАЙН ПОКУПКА – означава покупка от онлайн магазина на сайта, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.
“ОНЛАЙН ПОКУПКА на изплащане – означава покупка от онлайн магазина на сайта, при която стойността на цялата поръчка (цената на стоката/ите и цената на доставката и монтажа )се заплащат посредством кредит отпуснат от страна на банка, представляваща продажба от разстояние по смисъла на ЗЗП.
“БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция, която отпуска кредит на клиента за покупка на стоки от онлайн магазина.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ”- означава настоящите общи условия. Общите условия са достъпни от бутон разположен на видно място на началната страница на сайта. Всеки потребител е длъжен да се запознае с тях преди да премине към разглеждане и използване на сайта. С отварянето на която и да е страница в сайта различна от началната се счита, че потребителя е прочел общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва безусловно.
Ползване на сайта
За да ползват сайта потребителите нямат нужда от специална регистрация. Разглеждането на сайта е безплатно и може да се извършва неограничен брой пъти. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока. Дружеството не носи, каквато и да е отговорност ако тази информация се окаже, неправилно или неточно представена, представена по заблуждаващ начин или подвеждаща по какъвто и да е начин . Потребителите трябва да имат предвид, че е възможно цветовете на мебелите и дамаските да бъдат различни при ползване на различни монитори и да не съвпадат напълно с действителния цвят. Дружеството не носи отговорност при разминаване в цветовете показани на монитора на потребителя и действителния цвят. С приемането на настоящите общи условия потребителя декларира, че е получил пълната информация за предлаганите стоки съгласно ЗЗП. В случай, че се нуждае от допълнителна информация потребителят може да се свърже със служителите на дружеството на тел. 087 642 9008

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. При подадена и потвърдена окончателна поръчка, договорената между дружеството и потребителя цена не може да бъде променяна. Посочените в сайта цени на стоките не включват цена за доставка и транспорт. Тези цени се предлагат допълнително на потребителя при подаване на проформа поръчка в зависимост от мястото на доставката и други фактори. Цените не включват такси, лихви, разноски и други дължими на различните финансови институции при онлайн покупка на стоки чрез кредит.


Поръчки за онлайн покупка
При избор на желаната стока потребителят трябва да кликне с левия бутон на мишката върху бутон „купи” и след това върху бутон „поръчка”. На екрана ще се отвори форма за попълване на проформа поръчка. Преди попълване на проформа поръчка потребителят е препоръчително да попита за срока за изработка и доставка и да уточни с магазина предварителното плащане на продуктите (капаро – 50% от стойността на стоките). Това може да бъде направено по телефона. Изключително важно е информацията в поръчката да бъде вярно и точно попълнена. Дружеството не носи отговорност, ако данните не са точно попълнени и в резултата на това доставката не може да бъде изпълнена или се изпълни неправилно. След попълване на формата потребителят трябва да сложи отметка на общите условия и да натисне бутон „ПОРЪЧВАНЕ”. Отваря се екран, който показва финалния вид на поръчката. След изпращане на поръчката, потребителят ще получи на посочения от него имейл данните за своята поръчка.


Плащане
Потребителят може да заплати поръчаната стока по следните начини:

 • Чрез превод по банковата сметка на дружеството, направен преди доставката на стоката. При този метод на плащане дружеството ще достави стоката чак след като получи в банковата си сметка дължимото плащане. Банковата сметка на Дружеството е :

Търговецът си запазва правото да поиска авансово плащане до 50% при поръчка на продукти, които не са от основната номенклатура и не са налични на склад.

 • Чрез наложен платеж (САМО В СЛУЧАЙ, КОГАТО СТОКАТА Е НАЛИЧНА НА СКЛАД) – При получаване на стоката от потребителя, цялата дължима сума по поръчката / цена, транспорт и монтаж / се предава на лицето, което доставя стоката.

Доставка
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ. Доставката се извършва на посочения от потребителя адрес в поръчката. Не се предлага услугата “Качване по етажи” и пренасяне на мебелите до място различно от това, на което може да достигне превозното средство. Ако потребителят няма да получи стоката лично, той трябва предварително да уведоми дружеството, че е упълномощил трето лице и да посочи неговите три имена и ЕГН. При доставката получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Получателят трябва да направи проверка на доставената стока относно това дали тя съответства на поръчаното, дали има видими наранявания, повреди или други видими недостатъци и дали към нея са доставени всички придружаващи я аксесоари. В случай, че в приемо-предавателния протокол получателят не е направил възражения, се счита, че стоката е доставена в перфектен вид със всички необходими аксесоари и потребителят няма право да прави последващи възражения в тази връзка. Срока за доставка се уточнява предварително между дружеството и потребителя в електронната кореспонденция между тях. Дружеството си запазва правото едностранно, да удължава сроковете за доставка до седем дни от предварително уговореното, като се задължава да уведоми за това потребителя предварително. Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, до входа на сградата, освен , ако не е уговорена доставка и/или монтаж на стоката в апартамента на потребителя. В случай, че потребителя или неговия пълномощник не се явят за получаване на доставката, стоката се връща в склад на дружеството, като потребителя трябва да я получи от въпросния склад или да заплати нова доставка до желания от него адрес. В случай, че потребителя или неговия пълномощник повторно не се явят за получаване на доставката договорът за продажба от разстояние се счита за развален поради неизпълнение от страна на потребителя и същия дължи на дружеството неустойка в размер на стойността на поръчката. Същото се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме доставената стока. Неявяването на потребителя или отказа му да получи доставената стока се отразяват в приемо-предавателния протокол за доставка от служител на дружеството. Подробности за доставката разгледайте в раздел транспорт и монтаж.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока. В този случай потребителят писмено трябва да уведоми дружеството че ще използва правото си на отказ от сключения договор и поема следните задължения:

 1. Да върне стоката за собствена сметка, в тридневен срок от отказа си, лично или чрез упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно на следния адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. “Сливница”, 98
 2. Да посочи банкова сметка, по която дружеството да му преведе цената на стоката.
 3. Поставената от дружеството оригинална опаковка на стоката да не е отваряна или наранена или стоката да е използвана.
 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на дружеството, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
  В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, дружеството се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката. Казаното в горните изречения се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет и онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в този случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната търговска банка или финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа. За целта потребителят изпраща молба до банката или финансовата институция отпуснала кредита, в която упоменава банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми.

Защита на личните данни
ИСАРА СТИЛ ЕООД е регистриран администратор на лични данни. С приемането на настоящите общи условия потребителят дава съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и/или упълномощени от дружеството трети лица. Дружеството може да използва данните за контакт попълнени в електронните поръчки за уведомяване на потребителя за възможността му за участие в различни промоции, томболи, игри, специални предложения и други. В случай, че потребителят не желае да бъде уведомяван по горното изречение трябва писмено или по имейл да заяви това. Данните предоставени на дружеството от потребителя могат да се съобщават изцяло или частично във връзка с договора на продажба от разстояние на трети физически или юридически лица включително, но не само: банки, счетовдство и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели.
Рекламации
Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция и по правилата на ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 . (2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Чл. 128. (1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114. (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

Адрес за рекламации: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Одесос, ул. “Сливница”, 98, с ЕИК 203721064, тел. 087 642 9008

Други
Цялата информация представена на сайта е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Дружеството си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Потребителят е длъжен преди да направи поръчка да се свърже с представител на дружеството за да провери дали избраните от него стоки са в налични на склад и дали поръчката му може да бъде изпълнена в разумен срок. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Дружеството има право едностранно и без предизвестие да променя настоящите общи условия. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Дружеството поръчки. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на неговия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от Дружеството ваучери и карти за отстъпка. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.